verenigingsstructuur

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.

Op dit moment is het bestuur bezig met de sturende en uitvoerende taken. Zo gauw als het mogelijk is gaat het bestuur zijn meer uitvoerende taken naar werkgroepen/commissies overhevelen. Bijvoorbeeld naar een financiële commissie, een ontwerp- en beheer commissie en een commissie voor communicatie en werving. Elke commissie heeft contacten met derden: architect, bouwers, gemeente of adviseurs die voor de commissie van belang zijn.

Het gehele proces wordt begeleid door een ervaren professionele procesbegeleider. Bestuur en procesbegeleider komen regelmatig bij elkaar. De ledenvergadering toetst en beslist over de voorstellen.

Deelnemers vergaderen maandelijks in de ALV. Hier worden besluiten genomen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd op kennismakingsbijeenkomsten of worden in kleine groepjes bijgepraat.

Na realisatie van ons complex wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht waarbij de eigenaren naast hun eigen woning ook het gedeeld eigendom en recht op gebruik hebben van de gemeenschappelijke ruimten.

terug