statuten

De initiatiefgroep heeft de vereniging Grijs en Groen Wonen opgericht hetgeen                  op 8-5-2020 bij de notaris is geformaliseerd. Daarbij zijn de statuten vastgelegd en is het eerste bestuur benoemd.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77994639.

De vereniging stelt zich ten doel:

a. De behartiging van de belangen van de leden als (toekomstige) bewoners, bijvoorbeeld als eigenaren van de woningen, waarbij de (toekomstige) bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen wonen, mede door onderlinge hulpverlening;

b. Het tot stand brengen van een levensloopbestendig wooncomplex met zelfstandige wooneenheden en gezamenlijke ontmoetings- en serviceruimten voor de bewoners;

c. Het energieneutraal en duurzaam ontwikkelen en het (doen) onderhouden van de woningen in voormeld wooncomplex.

In de statuten zijn zaken als lid worden, opzeggen lidmaatschap, algemene ledenvergadering, taken als voorzitter, secretaris en penningmeester, stemmen, contributie, opheffen en vereffenen geregeld.

de oprichtingsstatuten

 

Het bestuur tekent de koopovereenkomst van de grond.

 

Het huishoudelijk reglement wordt in de komende maanden door ons gezamenlijk gemaakt.

terug